شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي

شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي که به وسيله زیندل سگال، مارک ویلیامز و جان تیزدل (2002) طراحي شده است، عناصري از شناخت درماني را به درمان مي‌افزايد كه در آن ديدگاه تمركززدايي، افكار فرد را تسهيل مي‌سازد. اين نوع رويكرد تمركززدایی در مورد هيجانات و حس‌هاي بدني هم به كار مي‌رود. در اين روش به افراد آموزش داده مي‌شود كه افكار و احساسات خود را بدون قضاوت، مشاهده كنند و آن‌ها را وقايع ذهني ساده اي ببينند كه مي‌آيند و مي‌روند، به جاي آنكه آن‌ها را به عنوان قسمتي از خودشان يا انعكاسي از واقعيت در نظر بگيرند (تيزديل و همكاران، 2000). این درمان برای طیف وسیعی از اختلالات روانشناختی از جمله افسردگی، ترسهای مربوط به سلامتی، نشخوارهای ذهنی، وسواس، پانیک و...مؤثر بوده است. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر چهار پایه استوار است: 1) تأمل در مورد بدن 2) تأمل در مورد احساسات 3) تأمل در مورد ذهن 4) تأمل در مورد موضوعات روانی در مرکز تخصصی رهیاب درمانگرانی با تخصص در زمینه شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) وجود دارند که به افرا د مبتلا به اختلالات خلقی و اضطرابی و مراجعینی که از آشفتگی های هیجانی رنج می برند کمک می کنند.