زوج درمانی هیجان مدار

به گفته گاتمن، در رویکردهای زوج درمانی دهه ی گذشته، درمان هیجان مدار بیشترین توان درمانی را در اختیار داشته است. زوج درمانی هیجان مدار برای انواع گوناگون زوج ها از جمله زوج های قدیمی و سنتی، زوج های دارای مشکلات افسردگی یا اضطرابی و یا دارای هر نوع مشکلات دیگری قابلیت کاربرد دارد. در درمان هیجان مدار هدف از میان برداشتن چرخه های منفی هیجان و برقرارساختن دوباره پیوندهای هیجانی می باشد که مهم ترین عناصر افزایش دهنده توان درمانی است. این روش درمانی پردازش مجدد تجارب و بازسازماندهی تعاملات را با هدف خلق دلبستگی یا ایجاد احساس سرشار از امنیت به انجام می¬رساند. درمان هیجان مدار از یک لحاظ تجربی نگر است که تجارب همسران را پردازش مجدد و توسعه بخشی می کند و از این لحاظ سیستمی می¬باشد که الگوهای تعاملی زوجین را اصلاح می کند. درمان به این شیوه بین 10 تا 20 جلسه طول می کشد. در مرکز تخصصی رهیاب زوج درمانگرانی با تخصص در زمینه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (EFCT) وجود دارند که به زوجین دارای مشکل کمک می کنند.