مضطرب و وسواسی Anxious and Obsessive Personality

ویژگیهای این افراد عبارت است از: 1- اشتغال ذهنی با جزئیات، اصول، فهرستها، ترتیب، سازمان یا برنامه، به گونه‌ای که نکته اساسی فعالیت گم می‌شود. 2-کمال طلبی به حدی که در تکمیل امور تداخل نماید. 3-علاقه‌مندی مفرط به کار و کارایی به بهای کنار گذاشتن فعالیت‌های تفریحی و رفت و آمد با دوستان (بدون ضرورت اقتصادی واضح). 4- در موارد اخلاقی و رعایت ارزش‌ها بیش از حد جدی و وظیفه شناس، دقیق و انعطاف ناپذیر است. 5- از دور انداختن اشیا فرسوده و بی‌ارزش، حتی اگر فاقد ارزش بوده باشند، ناتوان است. 6- تردید در تفویض امور یا همکاری با دیگران ، مگر اینکه آنان تسلیم مطلق روش او در انجام امور باشند. 7- خست در پول برای خود یا دیگران خرج کردن، پول از نظر آنان چیزی است که باید برای بحران‌های آینده پس انداز شود. 8- ابراز سرسختی و عدم انعطاف. دل مشغولی زیاد نسبت به کمال، کنترل و نظم و ترتیب. رفتارهای جدّی و محکم، مقاوم در مقابل تغییرات و انعطاف ناپذیری. غالباً وابسته، سخت‌گیر، خشک و یک‌دنده. احساس بی‌پناهی در شرایط غیرقابل کنترل.