درمان شناختي ـ رفتاري

امروزه درمان شناختي ـ رفتاري (CBT) جايگاه نخست را در درمان روان شناختي بسياري از بيماري‌هاي رواني احراز كرده است و كارايي آن در بسياري از بررسي هاي كنترل شده بر روی انواعی از اختلالات از جمله افسردگی، اضطراب، وسواس، پانیک، فوبی، اضطراب اجتماعی، دوقطبی، اختلالات خوردن، سوءمصرف مواد و... نشان داده شده است. رويكردهاي شناختي ـ رفتاري بسيار متنوع هستند، ولي در اين ويژگي‌ها مشتركند: 1) رابطه مشترك بين درمانجو و درمانگر وجود دارد، 2) اين اصل كه پريشاني روان شناختي عمدتاً حاصل آشفتگي هايي در فرايندهاي شناختي و شیوه تفکر است، 3) تمركز روي تغيير دادن شناخت ها و افکار براي ايجاد تغييرات مطلوب در عواطف، احساسات و رفتارها، 4) درمان آموزشي و متمركز بر مشكلات خاص است، 5) درمان کوتاه مدت است (12 تا 40 جلسه)، 6) درمان ساختار یافته است و از یک طرح تحولی از پیش آماده شده استفاده می‌‌کند، 7) توجه روی مسائل کنونی است، 8) بیمار ترغیب به اجرای خود مشاهده گری افکار و یا رفتاری می‌شود که مشخصه ی آن‌ها است و 9) تکالیف خانگی بوسیله درمان گر ارائه می‌شود و در جلسات مرور می‌گردد.

در مرکز تخصصی رهیاب درمانگرانی با تخصص در زمینه درمان شناختي ـ رفتاري (CBT) وجود دارند که به افرا د مبتلا به اختلالات روانشناختی رنج می برند کمک می کنند.