هيپنوتراپي

انجمن پزشكي آمريكا (AMA) در سال 1955 هيپنوتراپي را به عنوان يك درمان موجه پزشكي به رسميت شناخت و متناسب با آن در سال 1957 انجمن كلينيكي هيپنوتيزم در آمريكا پايه گذاري شد. از جمله موارد استفاده در هيپنوتراپي به كاهش اضطراب، كاهش هر نوع سردرد از نظر شدت و فركانس، كنترل افسردگي، افزايش اعتماد به نفس، كنترل درد، کاهش و افزایش وزن، تقويت تاثير اقدامات درماني، كنترل فوبيا (ترس)، كمك به كنترل عادتها (نظير سيگار كشيدن) و ... مي‌توان اشاره کرد. بسياري از مشكلات زندگي روزمره كه گريبانگير افراد هستند در ضمير ناخودآگاه آنها ريشه دارد. هيپنوتراپي مستقيما با روان انسان و به ويژه با ضمير ناخودآگاه او در ارتباط است. هنگامیکه شخص در خلسه هیپنوتیک قرار دارد، ذهن او در مقابل افکار و ایده های جدید کمترین مقاومت را از خود نشان می دهد و هیپنوتراپ می تواند از طریق تلقین جملات و یا تصویر سازی ذهنی بذر ایده های نو و تغییر رفتار را در ذهن او بکارد. هيپنوتيزم درماني، عبارت است از بردن فرد به يك حالت خلسه جسماني و ذهني كه در آن روش القاء‌ متفاوت است. همچون هنر جراحان كه همگي يك درس را خوانده‌اند اما در عمل تبحر هر كدام كيفيت كارشان را نشان مي‌دهد. فشارهاي رواني و عقده‌هاي دروني چيزي است كه در درون فرد در طول زمان به وجود مي‌آيد و هيپنوتيزم بر روي اين بخش از آگاهي فرد و ذهن هوشيار فرد كار مي‌كند كه در آخر به نظر مي‌رسد روي منطق و شناخت فرد تاثيرگذار است. هيچگاه نبايد از هيپنوتراپي انتظار معجزه داشت. هیپنوتراپی ممکن است 5 تا 20 جلسه درمان را شامل شود. در مرکز تخصصی رهیاب هیپنوتراپیست های ماهر و توانمندی وجود دارند که به بیماران و مراجعان مبتلا به انواع اختلالهای روانشناختی کمک می کنند.