نام و نام خانوادگی: پریسا ضیایی

 

تحصیلات:

 • دانشجوی دکترای تخصصی (Ph.D) روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

جوایز و افتخارات:

 • نفر اول  مقطع کارشناسی

 • نفر اول مقطع کارشناسی ارشد

 • نفر اول مقطع دکتری

 • عضو استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد

 • عضو بنیاد ملی نخبگان

دوره های گذرانده شده:

 • 300 ساعت سوپرویژن تحت نظارت آقای دکتر حسین شاره

 • کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری تحت نظر دکتر زهره سپهری شاملو

 • کارگاه مشاوره پیش از ازدواج  تحت نظر دکتر زهره سپهری شاملو
 • دوره مقدماتی و پیشرفته نوروفیدبک در مرکز آرن
 • کارگاه حل تعارضات زناشویی تحت نظارت آقای سعید مجرد

مقالات :

 • ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش وری جنسی در میان دانشجویان متاهل زن، مقاله علمی پژوهشی، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی بهار 1392
 • اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی متمرکز بر طرحواره های شناختی بر بهبود کنش وری جنسی دانشجویان متاهل زن، مقاله علمی پژوهشی، فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد تابستان 1393
 • بررسی و مقایسه ساختار انگیزشی و احساس کنترل در بین دانشجویان شاهد و مقایسه آن با دانشجویان غیر شاهد، مقاله همایشی، همایش ملی روان شناسی و خانواده: کرمانشاه پاییز 1391
 • بررسی و مقایسه میزان شیوع خودارضایی در جوانان دختر و پسر شهر اصفهان، مقاله همایشی، دومین همایش دانشجویی مشاوره، رشد و پویایی دانشگاه الزهرا بعار 1388
 • مطالعه کیفی تجارب مادران از آموزش مسایل جنسی به دختران نوجوان با تاکید بر عوامل فرهنگی، مقاله علمی پژوهشی، مجله اصول بهداشت روانی تابستان 1395
 • English Language abilities
 • Total iBT TOEFL score: 96 out of 120
 • TELP: 83 out of 100
 • TOLIMO: 603 out of 677
 • Graduate Record Examination (GRE)
 • Verbal: 300
 • Quantitative: 720